Hyppää sisältöön

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja Dihtosis

Dihtosis-hankkeessa lisättiin oppilaiden ja opettajien tietoutta saamelaiskulttuurista vuosien 2018–2022 aikana. Hankkeessa toteutettiin toiminnallisia kouluvierailuita sekä erilaisia oppimateriaaleja saamelaiskulttuurin käsittelemiseen. Hanketta toteutettiin yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruskoulujen ja toisen asteen oppikirjoissa ei juurikaan kerrota alkuperäiskansa saamelaisista. Miettusen selvityksen mukaan tietoa on vähän ja sen laatu on vaihtelevaa. Kirjoissa käytetty kuvasto saattaa jopa lisätä stereotypioita ennemmin kuin poistaa niitä. Dihtosis-hankkeella haluttiin lisätä oikeellista, saamelaisten itsensä määrittelemää tietoa kouluissa ja tarjota opettajalle laadukkaita menetelmiä, joiden kautta aiheeseen olisi helppo tarttua monellakin oppitunnilla. Hankkeen kohderyhmänä olivat peruskoululaiset sekä toisen asteen opiskelijat opettajineen.

Saamelaisnuoret yhteiskehittäjinä

Vuosien aikana kehitimme kaksi digitaalista oppimispeliä, kouluvierailukokonaisuuden, menetelmäpakan sekä kolme video-oppituntia aiheen käsittelyyn. Kaikki materiaalit kehitettiin yhteistyössä saamelaisnuorten kanssa ja pidetyt kouluvierailut olivat saamelaisnuorten ohjaamia. Niitä järjestettiin sekä etä- että lähitoteutuksina ympäri Suomen.

Dihtosis-hanke oli hyvin suosittu. Hankkeen toimintavuosina tavoitettiin 2250 opettajaa ja 32 000 lasta tai nuorta. Hankkeessa tuotetut oppimispelit, video-oppitunnit, menetelmäpakka ja aamunavaus ovat edelleen opettajien saatavilla, joten tavoitettujen lasten ja nuorten sekä opettajien määrät kasvavat yhä.

Dihtosis-hankkeesta pro gradu -tutkielman kirjoittanut Anne Heinola FM toteaa tutkielmansa opettajahaastatteluiden pohjalta, että opettajat näkivät hankkeen tarpeellisena ja mieluisana välineenä opettajien hektiseen arkeen. He pitivät hanketta merkittävänä, sillä se tarjosi enemmän tietoa kuin koulumateriaalit ja toisaalta nuorille samaistumisen mahdollisuuksia sekä video-oppituntien että kouluvierailuiden kautta. Opettajat myös kokivat saaneensa lisää varmuutta käsitellä saamelaisaiheita itsenäisesti.

Dihtosis-hankkeen kautta olemme vähentäneet saamelaisiin kohdistuvia stereotypioita. Dihtosis-hankkeella on ollut myös erittäin suuri merkitys saamelaisnuorten osallisuudelle.  Nuorisoneuvoston kautta saamelaisnuoret ovat olleet alusta alkaen mukana suunnittelemassa sekä kehittämässä ja toteuttamassa hanketta. Hankkeen hyvät käytännöt on tarkoitus saattaa osaksi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston perustoimintaa.

Elli-Marja Hetta, nuorisosihteeri, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto