Hyppää sisältöön

Tunne Eurooppa (fi/sve/eng)

Tunne Eurooppa -oppimispelin avulla EU:n toimintaperiaatteet tulevat nuorille tutuksi. Pelissä käsitellään EU:n ajankohtaisia asioita, kuten ilmastonmuutosta ja brexitiä sekä nuoriin kohdistuvia asioita, kuten äänestämistä, opiskelua ja liikkumista EU-maissa. Tutuksi tulevat myös EU:n arvot, tavoitteet, toimielimet, päätöksenteko ja käytännön toiminta. Pelin tehtävät ovat erilaisia monivalinta- ja yhdistelytehtäviä tai luovia tehtäviä, joihin oppilaat voivat vastata äänen, videon, kuvan tai tekstin avulla.

Peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Huom! Nuorten Akatemian mobiilipelit on suunniteltu ensisijaisesti pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Tästä pelistä on lisäksi saatavilla etäpeliversio, jonka pelaaminen onnistuu myös ilman pelikaveria.

Kesto: noin 45 min
Kohderyhmä
: yläkoulut ja toinen aste
Teemat: Euroopan unioni, Eurooppa, eurooppalainen identiteetti

Tunne Eurooppa -peliä on ollut kanssamme toteuttamassa EYP Finland. Peli on toteutettu Eurooppa tiedotuksen tuella.

TILAA TÄSTÄ


Spelet Känn Europa

I spelet Känn Europa bekantar vi oss med Europeiska unionen genom speluppgifter. Uppgifterna i spelet behandlar till exempel EU:s institutioner, beslutsfattande, myter, brexit, euron och EU som en global aktör. Den grupp som samlar mest poäng vinner.

Spelet fungerar på spelplattformen Seppo. Eleverna kan spela med egna mobiltelefoner, datorer eller padda. Spelet leds av lärare/handledare. Spelen gjorda av Nuorten Akatemia är kostnadsfria och användaren behöver ingen egen licens för Seppo-spelen.

Speltiden: cirka 45 minuter
Målgruppen: högstadieelever och på andra stadiet
Teman: Europeiska unionen, Europa, europeisk identitet

BESTÄLL HÄR


Know your Europe – mobile game

Know your Europe mobile learning game introduces European Union for students in a fun way!

The game provides all the essential facts that students need to know about European Union. It familiarizes student with the values, institutions, decision-making and actions of EU while presenting current issues that are important for European Union, such as climate change and Brexit. In addition, the game displays youth-related topics, such as voting, studying and freedom of movement.  Tasks of the game range from multiple choice and combination tasks to creative tasks, which participants can respond to via voice message, video, image or text.

Know your Europe -game functions on the Seppo online platform and it works on tablets, mobile-devices and computers. Teacher or instructor takes the role of a game director. Order for free! You do not need Seppo licence by your school or organization.

Playtime: approx. 45 minutes
Target group: secondary school, upper secondary school and vocational education
Themes: European Union, Europe, European identity

Know your Europe game has been made in collaboration with EYP Finland and it is funded by Europe Information (Ministry of Foreign Affairs of Finland).

ORDER HERE

Tunne Eurooppa -peli sopii esimerkiksi yhteiskuntaopin ja historian opintoihin. Katso ehdotuksemme opetussuunnitelmasta alta, miten peliä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisen koulutuksessa:

Spelet Känn Europa lämpar sig till exempel för samhällskunskap och historiestudier. Se vårt förslag till läroplan nedan, hur spelet kan användas i högstadiet, gymnasiet och yrkeskolan (på finska):
Know Your Europe – mobile game is suitable, for example, in social studies and history lessons. See our curriculum suggestions below to see, how the game can be used in secondary school, upper secondary school and vocational school (in Finnish):

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Ruotsi ja englanti (A-oppimäärä): S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen muuttuva maailma, S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla.
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S2 Demokraattinen yhteiskunta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Arvot ja yleinen oppiminen

 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.

(Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Ruotsi (A-oppimäärä): RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede, RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa
 • Ruotsi (B1-oppimäärä): RUB14 Ympäristömme, RUB17 Kestävä elämäntapa
 • Englanti (A-oppimäärä): ENA2 Englanti globaalina kielenä, ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa
 • Maantiede: GE3 Yhteinen maailma
 • Historia: HI3 Eurooppalainen ihminen, HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat
 • Yhteiskuntaoppi: YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelijan monimuotoiset osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat yhteiskunnallisen osaamisen lähtökohtana. Opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä omasta roolistaan, vastuustaan ja mahdollisuuksistaan tukea demokratian monimuotoista toteutumista ympäröivässä yhteiskunnassa ja yhteistyössä muiden kanssa.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija oppii tunnistamaan ja reflektoimaan kulttuuriperintöjä, arvoja, ihmisten erilaisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopassa ja globaalisti. Samalla hän harjaantuu arvostamaan ihmisten ja yhteisöjen oikeutta kulttuuriseen identiteettiin sekä toimimaan kulttuurisen moninaisuuden puolesta.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen:

 • Kasvatus- ja ohjausala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Yhteiskunnallinen osaaminen ja kansalaistaidot (2.5) Opiskelija osaa:

 • seurata ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia ilmiöitä ja tapahtumia
 • osallistua yhteistä etua edistävään toimintaan
 • ajatella kriittisesti, toimia ongelmanratkaisutilanteissa ja argumentoida näkemyksiään rakentavasti
 • huolehtia elämäntapojensa terveellisyydestä
 • toimia suvaitsevaisesti ymmärtäen erilaisia näkökantoja ja tehdä kompromisseja
 • toimia vastuullisesti ottaen huomioon sosiaalisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämisen ja toisten kunnioittamisen periaatteet.

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.