Hyppää sisältöön

Agenda 2030 -pelit

Neljä Agenda 2030-teemaista oppimispeliä johdattavat yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat tutustumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan solidaarisuuden, ihmisarvoisen työn ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Matkalla kestävään tulevaisuuteen -peli käsittelee Agenda 2030 -tavoitteita ja kestävää kehitystä monipuolisten tehtävien avulla. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen, rauha ja oikeudenmukaisuus, ilmastoteot sekä sukupuolten tasa-arvo. Pelissä tulee tutuksi mm. mikä Agenda 2030 on, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten voi itse olla edistämässä kestävämpää maailmaa.

Matkalla solidaarisuuteen -peli on päivitetty versio aiemmin tarjolla olleesta Tarinoita solidaarisuudesta -pelistä. Peli käsittelee erityisesti Agenda 2030-tavoitteita 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ja 17 yhteistyö ja kumppanuus. Pelin tehtävät käsittelevät solidaarisuutta, empatiaa, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Pelissä nuoret pääsevät pohtimaan mm. koulurauhaa, kiusaamista, omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa sekä solidaarisuutta poikkeusoloissa.

Matkalla taloudelliseen tasa-arvoon -peli on päivitetty versio aiemmin tarjolla olleesta Globaalit pelinrakentajat pelistä. Peli käsittelee erityisesti Agenda 2030-tavoitteita 1 ei köyhyyttä ja 10 eriarvoisuuden vähentäminen. Peli käsittelee köyhyyttä ja taloudellista epätasa-arvoa rakenteiden, historian, vaikutusten ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta. Nuoret pääsevät pohtimaan mm. miten köyhyyttä voi mitata, mitä tarkoittaa köyhdyttäminen, miten teollistuminen ja siirtomaavalta-aika vaikuttavat edelleen maailmassa sekä miten varallisuus jakautuu maailmassa.

Matkalla ihmisarvoiseen työhön -peli johdattelee pohtimaan työtä globaalista näkökulmasta. Peli käsittelee erityisesti Agenda 2030-tavoitetta 8 ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. Tehtävät käsittelevät mm. pakkotyötä, siirtotyövoimaa, työoikeuksia ja työoloja.

Pelit toimivat Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Pelit on kehitetty osana Matkalla maailmankansalaiseksi-hanketta ja ne sisältyvät osaksi Matkalla maailmankansalaiseksi kouluvierailukokonaisuutta. Kukin peli on myös pelattavissa ja tilattavissa itsenäisesti.

Kesto: noin 45 min
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, taloudellinen tasa-arvo, työoikeudet

Pelit on toteutettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Tilaa tästä

Agenda 2030 -aiheinen peli  5.-6.-luokkalaisille?
Matkalla maailmankansalaiseksi -hankkeen yhteydessä on kehitetty myös 5.-6.-luokkalaisille suunnattu Agenda 2030 tutuksi -peli.
Lisätietoa pelistä

Agenda 2030 -pelejä voi hyödyntää esimerkiksi maantiedon, yhteiskuntaopin, biologian ja historian opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten pelejä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Filosofia: FI3 Yhteiskuntafilosofia
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.
 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen:

 • Kasvatus- ja ohjausala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.