Hyppää sisältöön

Agenda 2030 -pelit

Neljä Agenda 2030 -teemaista oppimispeliä johdattavat yläkoululaiset ja 2. asteen opiskelijat tutustumaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaan solidaarisuuden, ihmisarvoisen työn ja taloudellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Pelit on kehitetty osana Matkalla maailmankansalaiseksi -hanketta ja toteutettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Suomenkieliset Agenda 2030 -pelit

Matkalla kestävään tulevaisuuteen -oppimispeli: Agenda 2030 -tavoitteita ja kestävää kehitystä

Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen, rauha ja oikeudenmukaisuus, ilmastoteot sekä sukupuolten tasa-arvo. Pelissä tulee tutuksi mm. mikä Agenda 2030 on, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten voi itse olla edistämässä kestävämpää maailmaa.

Matkalla solidaarisuuteen -oppimispeli: solidaarisuutta, empatiaa, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Matkalla solidaarisuuteen on päivitetty versio aiemmin tarjolla olleesta Tarinoita solidaarisuudesta -pelistä. Peli käsittelee erityisesti Agenda 2030-tavoitteita 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ja 17 yhteistyö ja kumppanuus. Pelissä nuoret pääsevät pohtimaan mm. koulurauhaa, kiusaamista, omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa sekä solidaarisuutta poikkeusoloissa.

Matkalla ihmisarvoiseen työhön -oppimispeli: työtä globaalista näkökulmasta

Matkalla ihmisarvoiseen työhön johdattelee pohtimaan työtä globaalista näkökulmasta. Peli käsittelee erityisesti Agenda 2030-tavoitetta 8 ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. Tehtävät käsittelevät mm. pakkotyötä, siirtotyövoimaa, työoikeuksia ja työoloja.

Matkalla taloudelliseen tasapainoon -oppimispeli: köyhyyden ja taloudellisen epätasa-arvon vähentämistä

Matkalla taloudelliseen tasa-arvoon pureutuu Agenda 2030 ensimmäiseen tavoitteeseen: köyhyyden ja taloudellisen epätasa-arvon vähentämiseen. Teemaa pohditaan mm. rakenteiden, historian, vaikutusten ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmista.

Yksittäisen pelin kesto: noin 45 min
Kohderyhmä: yläkoulu ja toinen aste
Teemat: globaali- ja ihmisoikeuskasvatus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys, taloudellinen tasa-arvo, työoikeudet

Matkalla kestävään tulevaisuuteen -oppimispeli ruotsiksi ja pohjoissaameksi

På väg mot en hållbar framtid spel

I spelet På väg mot en hållbar framtid behandlas målen för Agenda 2030 och hållbar utveckling. Spelet tar upp till exempel vad Agenda 2030 är och vilka mål som ingår, hur målen förverkligas i Finland och vad världsmedborgarskap betyder. Spelet riktar sig till årskurserna 7–9 och studerande på andra stadiet. 

Spelet fungerar på spelplattformen Seppo. Eleverna kan spela med egna mobiltelefoner, datorer eller padda. Spelet leds av lärare/handledare. Spelen gjorda av Nuorten Akatemia är kostnadsfria och användaren behöver ingen egen licens för Seppo-spelen. 

Speltiden: 45 minuter 
Målgruppen: högstadieelever och studerande på andra stadiet 
Teman: global fostran, människorättsfostran, jämlikhet, hållbar utveckling 

Beställ här (på finska)

Mátkkis suvdilis ovdáneapmái -speallu

Mátkkis suvdilis ovdáneapmái -spealus gieđahallojuvvojit Agenda 2030-ulbmilat ja suvdilis ovdáneapmi. Spealus guorahallojuvvo ovdamearkka dihte mii Agenda 2030 lea ja makkár ulbmilat dasa gullet, mo ulbmilat ollašuvvet Suomas ja maid máilmmivulošvuohta dárkkuha. 

Speallu doaibmá Seppo-speallovuolážis. Oahppit spellet dan mobiilarusttegiin dahje dihtoriin. Spealu bagadallin doaibmá oahpaheaddji/bagadalli. Nuoraid Akademiija mobiilaspealuid sáhttá diŋgot nuvttá oahppolágádusaide ja eará nuoraid joavkkuide, ja diŋgojeaddji ii dárbbaš Seppo-liseanssa.  

Bistu: sullii 45 min 
Čuozáhatjoavku: badjeskuvllat ja nubbi dássi 
Temát: olmmošvuoigatvuođat, ovttaveardásašvuohta, suvdilis ovdáneapmi  

Speallu lea ráhkaduvvon Yhteinen Agenda -fidnu oassin, ja dat lea ollašuhtton olgoriikkaministeriija ovddidanoktasašbargudoarjagiin. 

Diŋgo dás (skovvi suomagillii)

Tilaa oppimispeli kouluryhmällesi

Pelit ovat pelattavissa ja tilattavissa itsenäisesti ja ne toimivat Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Yhteys opetussuunnitelmaan

Agenda 2030 -pelejä voi hyödyntää esimerkiksi maantiedon, yhteiskuntaopin, biologian ja historian opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten pelejä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Äidinkieli (Suomen kieli ja kirjallisuus): S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Historia: S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Filosofia: FI3 Yhteiskuntafilosofia
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Vuorovaikutusosaaminen: Opiskelija hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.
 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Opiskelija omaksuu aktiivisen kansalaisuuden ja toimijuuden taitoja. Hän motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä paikallisesti ja kansainvälisesti.
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen: Opiskelija saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen:

 • Kasvatus- ja ohjausala
 • Liiketoiminnan ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Media-ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekstiili- ja muotiala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.