Hyppää sisältöön

Mahis toimii tutkitusti!

Nuorten Akatemian jo yli 20 vuotta elänyt Mahis on tutkitusti toimiva ryhmätoiminnan malli.

Uutta tutkimustietoa saimme jälleen vuodenvaihteessa Nina Lehtosen Pro gradu -tutkielmasta “Vapaa-ajan ryhmätoiminnan mahdollisuudet nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa: Ohjaajien näkemyksiä Nuorten Akatemian Mahis-toiminnasta”. Tutkielmassa Nina Lehtonen selvittää, miten Mahis-toiminta tukee ja edesauttaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa toimi Allardtin (1976) hyvinvointiteoria ja osallisuuden käsitettä tutkija lähestyi sosiaalipedagogisesta näkökulmasta.

Tutkimuksen pohjana toimi raporttiaineisto Mahis-ryhmien toiminnasta. Mahis-ohjaajat havainnoivat raporteissaan nuorten elämäntilanteessa tapahtuneista muutoksista neljällä eri osa-alueella, jotka olivat yksilön kasvu, sosiaaliset suhteet, tulevaisuuden suunnitelmat sekä koulunkäyntiin liittyvät muutokset. Eniten muutoksia havaittiin itsenäistymisessä, itsetunnon kasvussa sekä uusien ystävyyssuhteiden syntymisessä. Myös nuorten tulevaisuudensuunnitelmat selkiytyivät ja osa löysi toiminnan myötä esimerkiksi ensimmäiset kesätyöpaikkansa. Koulutyössä muutokset näkyivät esimerkiksi koulupoissaolojen vähentymisenä.

(Nina Lehtonen, 2021)

Kaikkiaan tulokset kertoivat siitä, että Mahis-toiminnalla voidaan tukea nuorten hyvinvointia sekä vahvistaa heidän osallisuuttaan. Osallisuuden tukeminen tapahtuu sekä omaan elämään vaikuttamismahdollisuuksien että yhteisön jäsenenä toimimisen kautta.

Mahis-projektien luonnetta verrattiin tutkimuksessa myös sosiokulttuurisen innostamisen kolmeen eri ulottuvuuteen, kasvatukselliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen, joista kaikki toteutuivat Mahis-toiminnassa.

Tutkimustulokset kannustavat meitä jatkamaan antoisaa työtä Mahiksen parissa edelleen😊.

Nina Lehtosen Pro graduun kannattaa tutustua, Vapaa-ajan ryhmätoiminnan mahdollisuudet nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa – Ohjaajien näkemyksiä Nuorten Akatemian Mahis-toiminnasta.

Mahiksesta löydät lisätietoa netistä, www.mahis.info.

Nuorten Akatemia luovutti raporttiaineiston tutkimuskäyttöön ilman yksilöiviä tietoja ohjaajista tai Mahis-ryhmistä. Tutkija on sitoutunut noudattamaan tutkimuksen tekemisen eettisiä ohjeistuksia.