Hyppää sisältöön

Ennaltaehkäisevää päihdetyötä Mahiksessa – ”Jotta nuorella olisi edes yksi aikuinen, joka kuuntelee”

Päihteidenkäyttö on ollut vuosina 2019–2023 noin neljäsosassa Mahis-ryhmistämme yksi tekijä nuorten haavoittuvassa elämäntilanteessa. Päihteet tulevat vastaan Mahis-toiminnassa useilla eri tavoilla niiden linkittyessä osaksi nuorten yksilöllisiä tilanteita ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tässä blogissa perehdymme Keski-Suomessa toimivan Mahis-ohjaajan ajatusten kautta siihen, miten erityisesti alkoholinkäyttö näkyy nuorten elämässä ja miten Mahis toimii osana nuorten kanssa tehtävää ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Haastattelemallamme ohjaajalla on pitkä kokemus nuorten parissa toimimisesta sekä työn tuomaa tietoa nuorten suhtautumisesta päihteisiin. Ohjaaja ei esiinny kirjoituksessa omalla nimellään nuorten yksityisyyden suojaamiseksi.

Nuoret ja alkoholi – missä mennään?

Tutkimusten valossa näyttää siltä, että kaiken kaikkiaan nuoret käyttävät entistä vähemmän alkoholia. Esimerkiksi kouluterveyskyselyissä on havaittu nuorten alkoholinkäytön vähentyneen merkittävästi vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen laskeva trendi on tasaantunut. Vuonna 2023 tosi humalassa oleminen vähintään kerran kuukaudessa oli yleisempää ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla (pojat 23 %, tytöt 20 %) kuin lukio-opiskelijoilla (15 %). Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista pojista 10 % ja tytöistä 8 % vastasi olevansa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. Myös kokonaan raittiiden nuorten osuus on noussut tasaisesti. (Kouluterveyskysely 2023).

Mahis-ohjaajan havainnot oman paikkakunnan nuorten keskuudesta ovat samansuuntaiset. Vain vähän alkoholia käyttävien tai kokonaan kieltäytyvien nuorten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja alkoholinkäyttöön saatetaan suhtautua hyvinkin kielteisesti. Samaan aikaan osa nuorista käyttää edelleen runsaasti alkoholia, ja juominen on säännöllisesti viikonloppujen menoissa mukana.

”Kuten laajemmin nuorten hyvinvoinnissa, niin myös alkoholinkäytössä ääripäät korostuvat. Sanoisin, että valtaosalla menee aika hyvin, mutta sitten on niitä, joilla menee todella huonosti. Olisi tärkeää pureutua kysymykseen siitä, miksi päihteidenkäyttö korostuu niillä nuorilla, joilla on lähtökohtaisesti vaikeampi tilanne,” ohjaaja pohtii oman paikkakuntansa nuorten alkoholinkäyttöä.

”Kuten laajemmin nuorten hyvinvoinnissa, niin myös alkoholinkäytössä ääripäät korostuvat.”

Mahis-ohjaaja

Vaikeuksien kasaantuminen näkyy myös laajemmin Mahis-projekteissa. Usein päihteet kytkeytyvät osaksi muutenkin mutkistunutta elämäntilannetta, esimerkiksi vuorovaikutus- ja mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä tai koulunkäyntiin sitoutumisen vaikeutta. Lisäksi perheen vaikea taloudellinen tilanne usein kaventaa nuoren harrastusmahdollisuuksia, mikä osaltaan kannustaa päihteiden käyttöön paremman tekemisen puutteessa.

Alkoholikulttuuri ja aikuisten malli

Alkoholi vaikuttaa kulttuurissamme olevan läsnä elämän vaikeissa hetkissä, mutta myös juhlan ja ilon hetkissä. Nuorten kanssa toimiessa Mahis-ohjaaja on törmännyt siihen ongelmaan, että kaikille nuorille ei ole syntynyt kokemusta siitä, että juhlia voi myös selvinpäin: ”Juhlaan kuuluu aina se alkoholi. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä – tämähän on se käsitys, mikä nuorillakin on.”

On turha kauhistella nuorten alkoholinkäyttötapoja, mikäli ei ole aikuisena valmis tarkastelemaan omaa suhdettaan alkoholiin. Suomalaisten alkoholinkäyttö on perinteisesti painottunut viikonloppuihin, lomakuukausiin ja juhlapyhiin (THL 2018). Kollektiivisissa mielikuvissa vappua, juhannusta tai uuttavuotta juhlitaan railakkaasti alkoholin vauhdittamana ja rauhalliseen mökkiviikonloppuunkin kuuluu vähintään saunakaljat. Jos moneen juhlan, yhdessä olemisen tai rentoutumisen hetkeen liittyy kulttuurinen oletus alkoholin kuluttamisesta, on hyvä pohtia, mikä vastuu aikuisilla on alkoholinkäyttötapojen siirtymisessä sukupolvelta toiselle.

Nuorten alkoholinkäyttöön vaikuttaa paljon oma perhe ja lähipiiri, ja siksi Mahis-ohjaajamme toivoo, että nuorten kodeissa voitaisiin juhlia useammin ilman alkoholia. Kyse ei hänen mukaansa ole pelkästään siitä, ettei alaikäisille tarjota juhlissa alkoholia, vaan mallin näyttämisestä: ”Vanhemmat ja muut aikuiset voivat näyttää esimerkkiä nuorelle siitä, miten ollaan. Myös selvänä voi olla hauskaa ja voi olla monesti hauskempaa kuin alkoholin kanssa.”

Oma lukunsa on ne kodit, joissa aikuiset kamppailevat päihdeongelman kanssa, ja näitäkin tilanteita näemme laajemmin Mahis-ryhmien nuorten joukossa. Nuoren perheessä oleva päihdeongelma voi näkyä nuorten käytöksessä monin tavoin – joku oireilee tilannetta näkyvästi toisen vetäytyessä hiljaisuuteen. Tällöin kodin ulkopuolinen turvallinen aikuinen ja roolimalli on erittäin tärkeä.

Mahis ennaltaehkäisevään päihdetyöhön

Mahis toimii monella paikkakunnalla ennaltaehkäisevän päihdetyön välineenä. Koulutettu Mahis-ohjaaja voi hakea Mahis-tukea nuorten itse suunnittelemaan projektiin. Monet Mahis-ryhmistä viettävät aikaa esimerkiksi uusia harrastuksia kokeillen, retkiä tehden tai luonnossa liikkuen. Päihteiden käytön väheneminen ja muut positiiviset vaikutukset ovat ohjaajien mukaan selvästi pienentäneet nuorten syrjäytymisriskiä. Ohjaajat ovat ryhmien toimintaa raportoidessaan kuvanneet, että Mahis-projekti on nostanut nuorten itsetuntoa ja lisännyt motivaatiota omaan elämään vaikuttavien valintojen tekemiseen. Kokemus vertaisryhmässä on vähentänyt yksinäisyyttä ja synnyttänyt tunteen, ettei ole yksin ongelmien kanssa. Mahis-ryhmätoiminta on antanut päihdeperheiden nuorille myös hengähdyshetken kodin ongelmista ja parhaimmillaan tuonut korjaavia kokemuksia.

Mahis-tuen hakeminen on kevyt prosessi, mikä helpottaa nuorten tarpeisiin reagoimista nopeasti ja joustavasti. Kun nuoret saavat itse ideoida ja suunnitella toimintaa, varmistuu, että toiminta on oikeasti nuoria kiinnostavaa. Haastattelemamme Mahis-ohjaaja painottaakin, että jos tavoitteena on puuttua nuoren päihteiden käyttöön, on tilalle tarjottava muuta tekemistä. Muuten hänen kokemuksensa mukaan muutosta ei tapahdu.

”Nyt käynnissä olevan Mahis-projektimme tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon eri asioita pienellä budjetilla, että myös vähävaraisemmat nuoret saisivat ideaa siitä, mitä kaikkea pystyy tekemään vapaa-ajalla päihteiden käytön sijasta. Nuoren pitää löytää jokin mielenkiinto siihen tilalle,” Mahis-ohjaaja kertoo.

Juominen on hyvin usein osa erilaisia sosiaalisia tilanteita. Jos omat ystävät viettävät vapaa-aikaa alkoholin käytön merkeissä, voi juomisen lopettaminen tarkoittaa kaveriporukasta erkaantumista. Yksin jäämisen pelko ja vaihtoehtojen puute ovatkin Mahis-ohjaajan mukaan sellaisia päihteiden käytön taustalla vaikuttavia tekijöitä, mitkä on tärkeä huomioida. Kaverisuhteiden merkitys näkyy siten myös Mahis-projektin tavoitteissa: ”Mahis-toiminnan myötä yritetään löytää jokaiselle ainakin se yksi samanmielinen kaveri, joka vielä tämän varsinaisen projektin loppumisen jälkeenkin pitää yhteyttä ja kysyy, että mitä sulle kuuluu.”

Mahis-toiminnan myötä yritetään löytää jokaiselle ainakin se yksi samanmielinen kaveri, joka vielä tämän varsinaisen projektin loppumisen jälkeenkin pitää yhteyttä ja kysyy, että mitä sulle kuuluu.

Mahis-ohjaaja

Nuoret ovat erilaisia ja heidän tilanteensa yksilöllisiä, mutta samalla voimme todeta, että ihan jokainen nuori tarvitsee elämäänsä edes yhden turvallisen aikuisen, joka aidosti kohtaa ja kuuntelee. Luottamus ja suhde aikuiseen eivät kuitenkaan synny hetkessä, ja Mahis-ohjaajamme painottaakin pitkäjänteisen toiminnan tärkeyttä. Keskeinen ajatus Mahiksessa on, että ennaltaehkäisevän työn hyvät vaikutukset syntyvät aivan perusasioista: itseä kiinnostavasta tekemisestä, kaverisuhteista ja turvallisen aikuisen läsnäolosta. Ohjaajan tuella nuori voi saada oivalluksia siitä, että lähtökohdat ja nykytilanne eivät välttämättä määrittele oman elämän suuntaa vaan omaan elämään on mahdollista vaikuttaa.


Tämä blogi on syntynyt osana Alkon kanssa tehtävää yhteistyötä. Alko on ollut jo yli 20 vuoden ajan Mahiksen yrityskumppanina tukemassa hankkeen toimintaa. Viime vuosina olemme yhdessä muun muassa mahdollistaneet ohjaajille maksuttomia tietoisuustaitoihin ja luoviin menetelmiin keskittyviä koulutuksia sekä Mahis-ryhmien toimintaa. Kumppanuuden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja yhteiskunnassa, edistää suomalaisten hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.


Lue lisää Mahiksesta hankkeen nettisivuilta.
Tutustu ennaltaehkäisevän päihdetyön viikon materiaaleihin ja tapahtumiin täällä.

Kirjoittajina ovat Nuorten Akatemian projektikoordinaattori Liisa Tatti ja assistentti Inari Keskikuru.