Hyppää sisältöön

Maaliin!-projektipeli

Maaliin!-projektipeli johdattelee projektin toteuttamisen eri vaiheisiin. Nimestään huolimatta Maaliin! ei ole perinteinen peli, vaan työkalu projektin suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Projektin suunnitteluun tarkoitetun oppimispelin avulla nuoret muun muassa ideoivat omaa projektiaan, asettavat sille tavoitteita, suunnittelevat budjettia, pohtivat aikatauluja sekä työnjakoa ja arviointia.

Peli tukee nuorten 100-1500 € projektirahan hakemista Intoa projektista -hankkeessa. Maaliin!-projektipelin avulla projektisuunnitelma syntyy helpommin ja tuenhakulomakkeen täyttö on vaivattomampaa. Huom. Seuraava tuenhaku on alkuvuodesta 2024.

Kesto: noin 60-75 min
Kohderyhmä: yläkoulut ja 2. aste
Teemat: projektin hallinta, projektitaidot

Peli on kehitetty Merja Fischerin testamenttivarojen ja Eurooppatiedotuksen tuella.

Tilaa tästä

Maaliin!-projektipeliä voi hyödyntää esimerkiksi eri kouluaineiden projektityöskentelyssä. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme viittaukset projektityöskentelyyn yläkoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Arvot ja yleinen oppiminen

 • Työelämätaidot ja yrittäjyys:  Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.

(Tavoitteena laaja-alainen oppiminen, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetus rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja. Opiskelussa saadaan kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. Lukio-opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja toimintaan sekä taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen. (Opetuksen yleiset tavoitteet, LOPS 2019)

 • Vuorovaikutusosaaminen: Lukio-opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Hän syventää kykyään käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin. Opiskelija saa kokemuksia toiminnasta viestien ja merkitysten välittäjänä myös kieli- ja kulttuurirajoja ylittävässä vuorovaikutuksessa.
 • Monitieteinen ja luova osaaminen: Monitieteinen osaaminen tukee opiskelijan ajattelun, näkemysten ja toiminnan eettisten, esteettisten ja ekologisten arvolähtökohtien pohdintaa. Hän tutustuu erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin ja harjaantuu käyttämään niitä.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Arvot ja yleinen oppiminen

Osaamisen kehittämisen taidot (2.4) Opiskelija osaa…

 • tehdä itsearviointia, arvioida kehittymistarpeensa ja valita itselleen soveltuvimmat osaamisen kehittymisen tavat
 • selvittää koulutus- ja uramahdollisuuksia ja tarjolla olevan ohjauksen ja neuvonnan • hankkia, käsitellä ja soveltaa tietoa käytännön tilanteissa
 • toimia kriittisesti ja tavoitteellisesti ja ratkaista ongelmia
 • käsitellä epävarmuutta ja tehdä valintoja muuttuvissa tilanteissa
 • toimia joustavasti ja yhteistyökykyisesti sekä luoda luottamusta.

Yrittäjyysosaaminen (2.6) Opiskelija osaa…

 • toimia aloitteellisesti, suunnitelmallisesti ja vastuuta ottaen
 • ideoida ja toimia uutta luovasti ja tehdä toimintaan ja resursseihin liittyviä ratkaisuja kestävän kehityksen huomioiden
 • toimia sekä itsenäisesti että erilaisissa verkostoissa motivoivalla ja muita arvostavalla tavalla
 • neuvotella ja toimia tuloksellisesti taloudelliset lainalaisuudet huomioiden ja riskeihin varautuen.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa, OPH 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.