Hyppää sisältöön

Energiamaailma-peli

Energiamaailma-oppimispeli käsittelee energiaa ja energia-alaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta.  Peli johdattaa nuoret pohtimaan kestäviä energiaratkaisuja, energiankulutusta, energia-alaa kestävän tulevaisuuden rakentajana sekä opiskelu- ja uramahdollisuuksia.

Nuorten Akatemian oppimispelit on suunniteltu ensisijaisesti mobiililaitteilla pelattavaksi pareittain tai pienryhmissä. Peliohjaajana toimii opettaja/ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia, eikä tilaajalla tarvitse olla valmiiksi Seppo-lisenssiä.

Kesto: 45-60 min
Kohderyhmä
: yläkoulut ja toinen aste
Teemat: energiateollisuus, ilmastonmuutos, kestävä kehitys

Energiamaailma mobiilipeli on toteutettu yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa.

TILAA TÄSTÄ

Energiamaailma-peliä voi hyödyntää esimerkiksi maantiedon, yhteiskuntaopin ja biologian opetuksessa. Katso alta opetussuunnitelmasta poimimamme ehdotukset siitä, miten peliä voi hyödyntää yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa:

Yläkoulun opetussuunnitelma (POPS 2014)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: S6 Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Maantieto: S2 Ajankohtainen ja muuttuva maailma, S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Oppilaanohjaus: S4 Työelämään tutustuminen
 • Yhteiskuntaoppi: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta, S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen, S4 Taloudellinen toiminta

Arvot ja yleinen oppiminen

Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. (Perusopetuksen arvoperusta, POPS 2014)

 • Työelämätaidot ja yrittäjyys: Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

(Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, POPS 2014)

Lukion opetussuunnitelma (LOPS 2019)

Sisältökokonaisuudet

 • Biologia: BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
 • Maantiede: GE1 Maailma muutoksessa, GE3 Yhteinen maailma
 • Opinto-ohjaus: OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus
 • Yhteiskuntaoppi : YH1 Suomalainen yhteiskunta, YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Arvot ja yleinen oppiminen

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Lukion arvoperusta, LOPS 2019)

 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin, työelämään ja kansalaistoimintaan. Yhteiskunnallisen osaamisen myötä opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämänalueilla. Hän harjaantuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan avarakatseisesti sekä rohkaistuu ottamaan perusteltuja riskejä ja sietämään epävarmuutta, turhautumista ja epäonnistumisia.

(Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, LOPS 2019)

Ammatillinen koulutus

Ehdotusalat ammatilliseen koulutukseen:

 • Energia-ala
 • Maatalous-ala
 • Luonto- ja ympäristöala
 • Sähkö- ja automaatioala
 • Turvallisuusala

Arvot ja yleinen oppiminen

Kestävän kehityksen osaaminen (2.8) Opiskelija osaa:

 • ymmärtää keskeiset ympäristömuutokset ja ihmisen toiminnan merkityksen niihin
 • kestävän kehityksen tavoitteet ja ymmärtää ilmiöiden vaikutuksen toisiinsa
 • toimia kestävää elämäntapaa tukien ja ottaa vastuuta ympäristöstä
 • arvioida toimintaa kriittisesti ja tehdä kestävää tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja ja ehdotuksia.

(Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisessa koulutuksessa 2020)

Opetussuunnitelmiin voit tutustua sivulta eperusteet.opintopolku.fi.